Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze webwinkel wordt verzorgd door Luxor B.V.. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Luxor B.V., gevestigd te Amsterdam aan Danzigerkade 209A, 1013 AP, kvk-registratienummer 20063497, BTW nummer NL8002.54.119.B01.

1.2 Tijdens het bestelproces wordt u gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Luxor. Na lezing kunt u aanvinken dat u akkoord bent met de inhoud en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Luxor neemt geen bestelling in ontvangst als haar algemene voorwaarden niet zijn geaccepteerd. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van de herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

1.3 Luxor garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering

2.1 Wij streven ernaar om het product binnen 1 werkdag te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 2 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk(bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

2.2 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Luxor overschreden wordt, zal Luxor de afnemer hiervan onmiddellijk per e-mail in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Luxor te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail aan Luxor te melden.

2.3. Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Luxor het in voorgaande artikel (artikel 2.4) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO's en inclusief omzetbelasting (btw). Voor alle bestellingen onder de 50,-wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3.3 Betaling voor de bestelling kunt u doen door middel van vooruitbetaling via iDeal,Mastercard of Visa

4. Afkoelingsperiode

4.1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Luxor te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.

4.2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk via e-mail aan Luxor te melden. De afnemer dient het product, na overleg met Luxor, te sturen naar een door Luxor vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

4.3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Luxor ingevolge artikel 4.1. en 4.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Luxor deze betalingen (exclusief de door u betaalde kosten van toezending) binnen 14 dagen nadat Luxor het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugstorten.

4.4. Luxor behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Luxor of de leverancier van het product) is beschadigd.

4.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Luxor schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Luxor de afnemer hiervan schriftelijk via e-mail in kennis stellen. Luxor heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

5. Persoonsgegevens en gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Luxor, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Luxor om uw bestelling te verwerken. Luxor houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( WPB ).

5.2 Luxor respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke en discrete behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Luxor. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Luxor. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.4 De afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Luxor over de persoon van de afnemer worden opgenomen in het bestand van Luxor. De afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

6. Garanties

6.1 Luxor staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Deze garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

6.2 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

7. Overeenkomst

7.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Luxor onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden, binnen de termijn genoemd in art. 4.

7.2 Luxor is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Luxor goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Luxor dit gemotiveerd mee binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de bestelling.

8. Afbeeldingen en specificaties

Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

9. Non-conformiteit/ gebrekkig product

Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd van ontdekking te melden bij het bedrijf. Luxor raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

10. Overmacht

In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

11. Klachten

11.1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: webshop@shiwi.com. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen we op uw klacht reageren.

11.2 Komen we er samen niet uit, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Luxor geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13. Diversen

Indien de afnemer aan Luxor schriftelijk opgave doet van een adres, is Luxor gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de afnemer Luxor een nieuw adres heeft doorgegeven.

Klantenservice

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan u een email sturen naar webshop@shiwi.com.

Sluiten Winkelwagen aangepast

Het product is zojuist toegevoegd aan je winkelwagen.

Bekijk inhoud winkelwagen