General conditions

1. General

1.1 This webshop is managed by Luxor B.V.. These general terms and conditionsare applicable on all offers, orders and agreements of Luxor B.V., located in Amsterdam at Danzigerkade 209A, 1013 AP, Chamber of Commerce registration number 20063497, VAT number NL8002.54.119.B01.

1.2 During the order proces you will be referred to the applicability of the general terms and conditions of Luxor. After reading you can tick that you agree with the content and applicability of the general terms and conditions. Luxor takes no order when the terms and conditions are not accepted. 

1.3 Luxor guarantees that the delivered products correspond to the agreement and meets the specifications from the offer.

1.4 The provisions in these general terms and conditions can only be admitted if expressly agreed in writing and in which case the other provisions of these terms and conditions shall remain in full force.

2. Delivery

2.1 We aim to deliver the products within 1 day. The product will be delivered latest within 3 days after ordering. If this is not possible (product temporarily not in stock) or another reason of delay, or the order cant or only partly be delivered, you will receive an email within 14 days after ordering and you have the right to cancel the order without any costs.

2.2 When the agreed delivery time, whatever reason, will be passed by Luxor, Luxor will inform the client immediately by email. In this case the client is allowed to cancel the order by emailing Luxor.

2.3. Any payments made already by the client will be refunded immediately, not later than within 14 days after Luxor received the request (article 2.4) of cancelling the order.

3. Prices

3.1. All prices of the offered goods are in EURO's and including VAT. All orders below 50,- will be upcharged by a handling and transport cost fee, unless otherwise agreed.

3.2 All prices are subject to obvious printing errors.

3.3 Payment for orders can be done through iDeal,Mastercard, Visa or Mr Cash.

4. Cooling off period

4.1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Luxor te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.

4.2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via E-mail, brief of fax) aan Luxor te melden. De afnemer dient het product, na overleg met Luxor, te sturen naar een door Luxor vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

4.3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Luxor ingevolge artikel 4.1. en 4.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Luxor deze betalingen (exclusief de door u betaalde kosten van toezending) binnen 30 dagen nadat Luxor het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugstorten.

4.4. Luxor behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Luxor of de leverancier van het product) is beschadigd.

4.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Luxor schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Luxor de afnemer hiervan schriftelijk (via fax, brief of E-mail) in kennis stellen. Luxor heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

5. Persoonsgegevens en gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Luxor, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Luxor om uw bestelling te verwerken. Luxor houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( WPB ).

5.2 Luxor respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke en discrete behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Luxor. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Luxor. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.4 De afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Luxor over de persoon van de afnemer worden opgenomen in het bestand van Luxor. De afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

6. Garanties

6.1 Luxor staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Deze garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

6.2 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

7. Overeenkomst

7.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Luxor onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden, binnen de termijn genoemd in art. 4.

7.2 Luxor is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Luxor goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Luxor dit gemotiveerd mee binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de bestelling.

8. Afbeeldingen en specificaties

Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

9. Non-conformiteit/ gebrekkig product

Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd van ontdekking te melden bij het bedrijf. Luxor raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

10. Overmacht

In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

11. Klachten

11.1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@shiwi.com. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen we op uw klacht reageren.

11.2 Komen we er samen niet uit, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Luxor geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13. Diversen

Indien de afnemer aan Luxor schriftelijk opgave doet van een adres, is Luxor gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de afnemer Luxor een nieuw adres heeft doorgegeven.

Klantenservice

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan u een email sturen naar info@shiwi.com.

Close Added to shopping bag

The product has been added to your shoppingcart.

Go to your shoppingcart